header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

De Club - Historie

Historie HCR en MHCB:

1976
Uit een initiatief van een aantal ouders is in 1976 het voornemen ontstaan om in Reeuwijk een hockeyclub op te richten. In september van datzelfde jaar kreeg een aantal Reeuwijkse meisjes en jongens hun eerste hockeytraining op het halfverharde veld aan de Groene Zoom. De bijdrage per lid bedroeg f 10,-. De gemeente Reeuwijk werd gepolst over de mogelijkheid om een hockeyveld beschikbaar te stellen. Een jaar later werd reeds getraind met twee groepen, van 8 t/m 11 jaar en 12 jaar en ouder. Een voorlopig bestuur werd gevormd door Tiny de Ronden-Goudkuyl, Govert Deketh en Wim Renssen.

 

1978
De officiële oprichtingsvergadering vond plaats in de ´Ark´ op 24 mei 1978. Spoedig daarna werd het honderdste lid ingeschreven. Hiermee was het streefgetal bereikt. In oktober 1978 werd een gebruikte keet omgetoverd tot clubhuis. De eerste hockeykrant kwam uit op 17 september 1978. De officiële omslag en de kleuren blauw en rood volgde tien nummers later. Op 29 april 1979 vond feestelijk de officiële opening van het clubhuis plaats door de burgemeester. Het clubtenue werd uitgebreid met een badge volgens ontwerp van Wim Cassee gebaseerd op de uil en de ree uit het wapen van Reeuwijk. Dezelfde familie Cassee schonk ons de clubvlag, gebaseerd op de afbeelding van het embleem.

 

1982

 

MHC Bodegraven werd op 17 november 1982 opgericht. De club speelde in een lichtblauw tenue op het terrein van VV Esto aan de Grutto in Bodegraven, waar het beschikte over één (zand) kunstgrasveld. Dit veld heeft de HCRB nog steeds in gebruik.

 

 

 

1982-1988
In het seizoen 1982/83 werd op bij HCR grootse wijze het eerste lustrum gevierd. Daarbij kreeg de uil uit het verenigingsembleem een speciale betekenis als lustrum mascotte. Voortbouwend op deze uil werd de ´Olmenprijs´ door de familie Milders beschikbaar gesteld. In 1984 werd het zandveld vergroot en verbeterd. Op initiatief van de club vonden met de gemeente Reeuwijk de eerste oriënterende gesprekken plaats over de mogelijkheid een kunstgrasveld aan te leggen. HCR bestond uit een volwassen hockeyclub met 240 leden, bruisende activiteiten en een goed sfeer. Het bestuur ging zich sterk maken voor het dringend noodzakelijke kunstgrasveld. Met de komst van het kunstgras in 1988, groeit het aantal leden stormachtig tot 300. HCR is nu echt geen kleine vereniging meer.

 

1990-2000
In deze stabiele periode wordt bij HCR de aandacht gericht op professionele trainingen en ook het jeugdhockeyplan deed zijn intrede. Met de slogan ´wie de jeugd heeft, heeft de toekomst´ werd de training en begeleiding aan de hand van plannen en doelstellingen georganiseerd. In 1993 was het derde lustrum een feit. Een fantastisch feest voor iedereen, dat voor een groot gedeelte werd opgeluisterd door de leden en oud-leden van het eerste uur. Overleg met de hockeyclubs uit de regio leidt dit in 1996 en 1997 tot twee zgn. Regioteams voor de B-leeftijd. Het doel is om iets extra aan te bieden aan talentvolle spelers voor de hockeyverenigingen uit Reeuwijk, Bodegraven, Gouda en Waddinxveen. HCR viert het vierde lustrum met een formidabele ´Beach Party´. Door het groeiend aantal leden (340) en ook vanwege de ernstige wateroverlast moest er soms worden uitgeweken naar MHC Bodegraven. Een tweede kunstgrasveld werd bittere noodzaak.

 

2000-2004
Richting eeuwwisseling wordt de samenwerking tussen HCR en MHCB geleidelijk geïntensiveerd. Zijn er in het jaar 1999-2000 drie REBO-teams, het jaar daarna wordt dit uitgebreid naar 9 teams, waaronder ook de beide standaardteams. De beoogde fusie gaat echter niet door (de ledenvergadering van HCR was voor, maar op de valreep stemde men in Bodegraven tegen) en de samenwerking werd stopgezet. De druk op de gemeente Reeuwijk wordt opgevoerd. Vele mogelijke locaties passeren de revue. Het veld wordt steeds slechter en ook het ruimtegebrek is nijpend. En dan is er ook nog eens een grote tegenslag: een brand legt het clubhuis volledig in de as. Via via komt er een strandtent die dankzij de inzet van velen (Heren 2 besteedt menige zaterdag aan bouw- en verfwerk) in korte tijd wordt omgebouwd tot nood clublokaal. Het lustrumfeest bij HCR in 2003 is een daverend succes. Eind 2003 neemt de gemeente een besluit: in de Reeuwijkse Hout komen twee velden en een clubhuis voor HCR. Er wordt een bouwcommissie gevormd en ook de sponsorcommissie gaat vol enthousiasme aan de slag.

 

2004-2006
Een periode van veelvuldig overleg volgt: met de gemeente, met bouwers, leveranciers etc. Vooral Leen Vunderink, de grote motor van de bouwcommissie, besteedt enorm veel tijd aan dit hele traject. De bedoeling was om met ingang van het seizoen 2005-2006 op de nieuwe locatie te spelen. Op 31 mei 2005 wordt de eerste paal geslagen door wethouder Hagoort en op 5 juli wordt het hoogste punt van het clubhuis bereikt. Eind augustus, begin september, begin van de competitie wordt niet gehaald. De velden zijn gereed, maar de nutsvoorzieningen laten op zich wachten. Gelukkig mag men gebruik maken van het clubhuis van de surfclub. Als tegenprestatie voor deze gastvrijheid zorgen de hockeyers van HCR dat de baromzet van de surfclub tot ongekende hoogte stijgt. Op 18 november 2005 is het zover: het hockeycomplex aan de Reeuwijkse Houtwal wordt feestelijk geopend. Aanwezig zijn ruim 300 belangstellenden, onder wie burgemeester, wethouders en raadsleden van de gemeente Reeuwijk, maar vooral veel leden en oud-leden van HCR. Leen Vunderink wordt wegens zijn enorme inzet benoemd tot erelid. Het bestuur besluit een van de boombanken te voorzien van een bordje met de namen van de oprichters van HCR: Tiny de Ronden, Govert Deketh en Wim Renssen.

 

2009 Fusie voorbereidingen

 

Op 15 december 2009 ondertekenden de voorzitters van MHCB en van HCR een gezamenlijke intentieverklaring. Daarbij waren van beide verenigingen de meeste bestuursleden aanwezig. Ondertekening van deze intentie moet worden gezien als een eerste stap van beide hockeybesturen in de richting van de oprichting van een nieuwe vereniging, waarin beide bestaande clubs zullen opgaan. De ondertekening was het logische vervolg op de besprekingen in de Algemene Ledenvergaderingen van beide clubs. Voor de MHCB was dat op 29 september en voor HCR op 24 november. In beide vergaderingen gaven de leden de besturen toestemming om een fusie voor te bereiden. De leden stemden daarmee in, omdat duidelijk was geworden dat een grotere vereniging meer slagkracht kan maken, mede als het gaat om de hockeyontwikkeling van de leden. Vooral de jeugdelftallen zullen daarvan profiteren. In de samenwerking tussen beide clubs in het afgelopen jaren bleek immers dat daardoor zeker winst te behalen was.

 

De bedoeling was dat beide clubs in het seizoen 2010 - 2011 ingaan onder de vlag en kleuren van een nieuw op te richten vereniging. Dat betekent dat het volgende seizoen alle teams van beide clubs in de competitie zullen uitkomen onder de naam van de nieuwe club. Daarvoor is nodig dat medio april – mei 2010 de nieuwe vereniging wordt aangemeld bij de KNHB en het district Zuid-Holland. Vertegenwoordigers daarvan zijn bij het fusieproces betrokken.

 

Besloten wordt dat beide speellocaties, die aan de Reeuwijkse Houtwal en die aan de Grutto, voorlopig in gebruik blijven. Ondertussen verzamelen we alle input voor de definitieve naam, het tenue en de clubkleuren.

 

Fusie in 2010

 

In de Algemene Ledenvergaderingen in april 2010 wordt voorgesteld om de HCR en de MHCB op te heffen en een nieuwe club op te richten. Voor een dergelijk besluit is vereist dat 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Stemgerechtigd zijn alle leden (16 jaar en ouder) + alle ereleden. In beide ALV's van 20 april hebben een overtuigende meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden ingestemd met de fusie.

 

2010-2015

De eerste jaren lopen voorspoedig en in de zomer van 2015 wordt het eerste lustrum gevierd. Het spelen op twee lokaties wordt door de leden als nadelig ervaren en het is thans de ambitie van het bestuur /de club te werken naar het spelen op een lokatie. Daartoe is afgelopen jaren regelmatig met de inmiddels gefuseerde Gemeente Bodegraven-Reeuwijk overleg geweest en het doel is dit voor het 2e lustrum gerealiseerd te hebben. 

 

http://hcrb.nl/files/library/clublogo.gif

 

     
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast